AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIZIJA, MISIJA

Aukštelkės socialinės globos namų vizija – moderni, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, siekianti integruoti gyventojus į bendruomenę.

Aukštelkės socialinės globos namų misija – teikti socialinę globą neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems psichikos ar proto negalią, kurie negali gyventi savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas..

 

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. T-197

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aukštelkės socialinės globos namų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Aukštelkės socialinės globos namų (toliau – Globos namai) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Globos namų pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslus ir funkcijas, Globos namų teises ir pareigas, teikiamas socialines paslaugas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Globos namų pavadinimas – Aukštelkės socialinės globos namai.
3. Globos namai įregistruoti Juridinių asmenų registre (kodas 290791630).
4. Globos namai įregistruoti 1959 m.
5. Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
6. Globos namai – Šiaulių rajono savivaldybės socialinės globos paslaugų įstaiga.
7. Globos namų savininkė – Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai.
8. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba, kuri:
8.1. tvirtina ir keičia Globos namų nuostatus;
8.2. priima sprendimus dėl:
8.2.1. Globos namų buveinės pakeitimo;
8.2.2. Globos namų pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
8.2.3. Globos namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.2.4. kainų ir tarifų už Globos namų teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;
8.2.5. didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;
8.2.6. Savivaldybės biudžeto lėšų Globos namams išlaikyti skyrimo;
8.3. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
8.4. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Globos namų veiklą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
10. Globos namų veiklą prižiūri ir licencijuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
11. Globos namų veiklą prižiūri ir licencijuoja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
12. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų banke, antspaudą, nuostatus.
13. Globos namų finansiniai metai sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
14. Globos namų buveinė – Poilsio g. 15, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-80180 Šiaulių rajonas.
15. Globos namų pagrindinė paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
16. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų ministerijų teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
17. Globos namų veikla grindžiama viešumo, bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo, prieinamumo, teisėtumo, socialinio teisingumo, tinkamumo, veiksmingumo ir visapusiškumo, nešališkumo, adekvatumo, pokyčių žmoguje skatinimo principais.

II SKYRIUS
GLOBOS NAMŲ VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

18. Globos namų pagrindinės veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):
18.1. stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – 87.30;
18.2. kita stacionarinė globos veikla – 87.90;
18.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
18.4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – 88.10;
18.5. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;
18.6. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla – 96.09;
18.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29.
19. Jei veiklai, numatytai nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją (leidimą) Globos namai privalo turėti.
20. Globos namų tikslai:
20.1. teikti socialinę globą, užtikrinančią įvairių Globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus;
20.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;
20.3. atsižvelgiant į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.
21. Globos namų funkcijos:
21.1. vykdyti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauti Globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, ginti jų teises;
21.2. suteikti gyvenamąjį plotą, aprūpinti Globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;
21.3. teikti Globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno Globos namų gyventojo savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;
21.4. organizuoti (teikti) maitinimą, atsižvelgiant į Globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu;
21.5. organizuoti ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikti sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpinti medikamentais;
21.6. organizuoti Globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;
21.7. užtikrinti sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą Globos namuose;
21.8. užtikrinti saugią, sutvarkytą, Globos namų gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;
21.9. organizuoti Globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;
21.10. organizuoti kultūrinių, sporto, prireikus – religinių paslaugų teikimą;
21.11. suderinę su Savivaldybe, teikti kitas paslaugas.
22. Globos namai taip pat vykdo šias funkcijas:
22.1. tvarko Globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą Globos namų veiklos dokumentaciją;
22.2. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis;
22.3. patikėjimo teise valdo, naudoja Savivaldybės turtą ir juo disponuoja;
22.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę Globos namų veiklą;
22.5. užtikrina Savivaldybės ir valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
22.6. tvarko Globos namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
22.7. vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
GLOBOS NAMŲ TEISĖS

23. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:
23.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus Globos namų kompetencijai priskirtais klausimais;
23.2. pasitelkti kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) Globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;
23.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis;
23.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

IV SKYRIUS
GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

24. Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis Globos namų strateginiu veiklos planu ir Globos namų metiniu veiklos planu, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ir Globos namų direktoriaus patvirtintomis Globos namų planavimo dokumentų rengimo ir jų įgyvendinimo stebėsenos tvarka arba taisyklėmis.
25. Globos namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės meras, kuris:
25.1. nustato Globos namų direktoriaus atlyginimą;
25.2. tvirtina Globos namų direktoriaus pareigybės aprašymą;
25.3. tvirtina Globos namų metinių ataskaitų rinkinį;
25.4. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Globos namų direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Globos namų direktorius:
26.1. vadovauja Globos namams ir atsako už jų veiklą;
26.2. užtikrina, kad Globos namų veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;
26.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
26.4. organizuoja Globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami Globos namų veiklos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;
26.5. atsako už Globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;
26.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis Globos namų veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;
26.7. tvirtina:
26.7.1. Globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
26.7.2. Globos namų darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles;
26.8. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Globos namų darbuotojus;
26.9. skatina Globos namų darbuotojus, jiems skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;
26.10. disponuoja Globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
26.11. atstovauja Globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.12. užtikrina racionalų ir taupų Globos namų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
26.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą ir užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir teikiami nustatytu laiku;
26.14. vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų jam nustatytas funkcijas.
27. Globos namų direktoriaus pavaduotoją (-us) priima į pareigas ir iš jų atleidžia Globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Globos namų direktoriui.
28. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):
28.1. pagal Globos namų direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Globos namams pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
28.2. vykdo kitas Globos namų direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
29. Laikinai nesant Globos namų direktoriaus (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas vykdo Globos namų direktoriaus įsakymu paskirtas Globos namų direktoriaus pavaduotojas arba padalinio vadovas.

V SKYRIUS
GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS, ATLEIDIMAS IŠ JŲ,
DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

30. Darbuotojus į darbą priima ir atleidžia Globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
31. Globos namų darbuotojų uždavinius, funkcijas ir atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai.
32. Globos namų direktorius ir darbuotojai už drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
33. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą tvirtina Globos namų direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.
34. Globos namų direktorius, socialinės srities darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
GLOBOS NAMŲ TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS
KONTROLĖ IR GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

35. Globos namai valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
36. Globos namų lėšos:
36.1. valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagal patvirtintas sąmatas;
36.2. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos pagal patvirtintas sąmatas;
36.3. pajamos už teikiamas paslaugas;
36.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių asmenų dovanotos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
36.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
37. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
38. Globos namai buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
39. Globos namų finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Globos namų veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Globos namai turi interneto svetainę, kurios adresas www.aukstelkesgn.lt. Pranešimai ir informacija visuomenei apie Globos namų veiklą skelbiami viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Globos namų nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu ir įregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant teisės aktų nuostatas.
44. Prireikus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu. Jį pasirašo Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.
45. Teisę siūlyti keisti ar pildyti nuostatus turi Globos namų direktorius ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
46. Pakeisti nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
47. Globos namai įregistruojami, reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais savininko sprendimu.

________________

Poilsio g. 15, Aukštelkės k, LT-80181 Šiaulių r.

Telefono nr.

Telefono nr.

(8 41) 371 267

El. paštas

El. paštas

info@aukstelkesgn.lt

Kaip mus rasti?

Kaip mus rasti?

Atvykimo žemėlapis